پرده کرکره چوبی

مشاهده همه 10 نتیجه

 • کرکره چوب طبیعی کد ۱۲۰۵-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۱۲۰۴-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۲۰۹۸-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۲۰۹۹-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۱۲۰۲-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۱۲۰۳-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۲۰۹۰-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۲۰۹۳-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۲۰۹۶-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها
 • کرکره چوب طبیعی کد ۲۰۹۷-۵۰

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان / متر مربع
  صاف
  مجموع مساحت (متر مربع)
  قیمت محصول
  انتخاب گزینه ها