asanpardeh پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
آسان پرده
آسان پرده
آسان پرده
asanpardeh slidervertical 2 پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
asanpardeh slider1 پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
asanpardeh slider111 پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
asanpardeh slider3 پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
asanpardeh slider5 پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
asanpardeh slider6 پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
آسان پرده
آسان پرده
asanpardeh-lux1
asanpardeh-lux1
asanpardehlux2
asanpardehlux2
asanpardeh-slider123
asanpardeh-slider123
asanpardeh-slider111
asanpardeh-slider111
asanpardeh-slidervertical
asanpardeh-slidervertical
asanpardeh-slider1
asanpardeh-slider1
asanpardeh-slider2
asanpardeh-slider2
asanpardeh-slider3
asanpardeh-slider3
asanpardeh-slider5
asanpardeh-slider5
asanpardeh-slider6
asanpardeh-slider6
asanpardeh-slider111
asanpardeh-slider111
asanpardeh-slider33
asanpardeh-slider33
previous arrow
next arrow

4 مرحله آسان برای رسیدن به طراحی دکوراسیون دلخواه تان

Install Drill 1 پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
خدمات نصب در محل
Easy to measure پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
اندازه گیری در محل
Easy to order 2 پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
ثبت سفارش
Easy to design پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای ۱۶ ، ۲۵ و ۵۰ میلیمتری تولید میشوند . پرده, کرکره چوبی, پرده کرکره فلزی, پرده حصیری بامبو, پرده شید رول, پرده زبرا, پرده عمودی لوردراپه, پرده پارچه ای, پرده پرده
مشاهده محصولات

پرده مورد نظرتان را انتخاب نمایید

پرده کرکره فلزی

پرده کرکره فلزی انتخابی شگفت انگیز برای هر خانه ای هستند ، این پرده ها در طیف رنگ گسترده و متنوع تولید و عرضه میشوند ، جنس تیغه ها آلومینیوم هستند که در عین سبکی ، از مقاومت  بالایی برخوردارند ، زنگ نمیزند پس میتوان آنها را در محیط های مرطوب هم استفاده کرد ، پرده کرکره فلزی آسان پرده در سایزهای 16 ، 25 و 50 میلیمتری تولید میشوند .

کرکره فلزی ، آسان پرده
پرده کرکره چوبی ، آسان پرده

پرده کرکره چوبی

پرده کرکره چوبی آسان پرده ظاهری کلاسیک و شیک برای هر خانه ای ایجاد می کند . این پرده ها طبیعت واقعی را برای محیط شما به ارمغان می آورند ، ایجاد محیط مدرن و امروزی با انتخاب کرکره چوب سفید یا طوسی امکان پذیر است ، ایجاد محیط های کلاسیک و جذاب توسط کرکره چوب با رنگ های طبیعی چوب امکان پذیر میباشد ، آسان پرده بهترین پرده کرکره چوبی را با مناسب ترین قیمت به شما ارائه میکند . 

پرده عمودی لوردراپه

این پرده ها شیک و مدرن هستند و برای پنجره های بزرگ و سایر پنجره ها طراحی شده اند ، به راحتی با استفاده از یک طناب  پرده را باز و بسته و سایه روشن کنید ، پارچه ها با کیفیت و نسبتا ضخیم هستند و بصورت کامل جلوی عبور نور را میگیرند ، آسان پرده ارائه دهنده انواع پرده عمودی لوردراپه با قیمت مناسب درکشور میباشد ..

پرده عمودی ، لوردراپه آسان پرده
پرده زبرا ، آسان پرده ، خرید انواع پرده زبرا با بهترین قیمت

پرده زبرا

پرده زبرا بصورت دو لایه شامل نوارهای مات و شفاف است که به هر شکلی بخواهید میتوانید در یک ردیف قرار دهید تا به اندازه ای که نیاز دارید نور وارد شود ، این به این معنی است که شما میتوانید از منظره ، از آفتاب لذت ببرید یا پرده را کامل ببندید و از حریم خصوصی خود لذت ببرید .

دانستنیهای دنیای پرده

۳ مدل از ارزانترین پرده زبرا

۳ مدل از ارزانترین پرده زبرا

ارزانترین پرده زبرا ارزانترین پرده زبرا ارزانترین پرده زبرا را در سایت آسان پرده خرید نمایید.در ابتدا بیایید تا پرده...
Read More

پرده کرکره فلزی ، ویژگی و کاربرد

پرده کرکره فلزی پرده‌ کرکره فلزی  معمولاً به عنوان پرده‌های افقی نیز شناخته می‌شوند و در آسان پرده برای بالا...
Read More
پردهای اداری ، معرفی ۵ مدل از پرده اداری مورد استفاده در محل کار

پردهای اداری ، معرفی ۵ مدل از پرده اداری مورد استفاده در محل کار

معرفی ۵ مدل از پرده های اداری مورد استفاده در محل کار
Read More

پرده کرکره فلزی

[ig_row][ig_column span="span12"][ig_text] پرده کرکره فلزی آسان پرده مجموعه ای کامل از انواع پرده کرکره فلزی را برای شما به ارمغان...
Read More

پرده زبرا

پرده زبرا پرده زبرا از جدیدترین و محبوب ترین  انواع پرده های تزئینی میباشد که به شکل دو لایه موازی بر...
Read More
پرده های پانچ چاپی، مدرن مدل جدید، معرفی انواع پرده های آماده

پرده های پانچ چاپی، مدرن مدل جدید، معرفی انواع پرده های آماده

مدل های جدید پرده های پانچ چاپی و پرده آماده  با طرح ها و رنگ های مختلف. چاپ دیجیتال و...
Read More
خانه زیبا با ۴ پیشنهاد طراحی داخلی

خانه زیبا با ۴ پیشنهاد طراحی داخلی

تازه وارد فصل زیبای بهار شده ایم ، فصلی پر از رنگ ها ، خورشید زیبا و صدای زیبای پرندگان در طبیعت ، همراه ما باشید تا با تکنیک های طراحی داخلی خانه شما شیک و خاص شود . گروه معماری آرتمیس بعنوان برترین شرکت معماری و طراحی داخلی در ایران شما را همراهی مینماید
Read More
کرکره چوب ، معرفی انواع کرکره چوبی

کرکره چوب ، معرفی انواع کرکره چوبی

آسان پرده :کرکره چوب نوعی از پرده میباشد که از قرار گرفتن تیغه های چوبی در کنار یکدیگر و ترکیب شدن با نخ های ابریشمی محکم در امتداد آن ساخته می شود ، پرده کرکره های چوبی در انواع مختلف و رنگ های متفاوت با جلوه ای خاص تولید میگردد ، سایز تیغه پرده کرکره چوب در انواع ۲٫۵ سانتی ، ۳ سانتی و ۵ سانتی ساخته میشود .
Read More

خدمات عالی و بی نظیر ، محصولات شیک و دوست داشتنی دارید آموزش نصب کاملا گویا میباشد و من را کمک کرد تا خودم پرده را اندازه گیری کنم و سپس سفارش دهم . خودم هم پرده را نصب کردم . سپاس گذارم

رضا

سلام تشکر سفارش سر موقع رسید و نصب بسیار خوب و عالی بود و همچنین آموزش ها جهت نصب بسیار خوب و مفید بود با آرزوی موفقیت هرچه بیشتر برای مجموعه شما

سمیرا

سفارش پرده کرکره ها سروقت و به موقع بدستم رسید بسیار زیبا و با کیفیت بود نصاب تون در رشت پرده ها را خیلی عالی و حرفه ای نصب کردند ، از خریدم بسیار راضی هستم و شما را به دوستان معرفی میکنم

 

دکتر فرنیا
کلینیک پوست و مو